Dzieląc naszą pasję do włosów

Od dnia kiedy młody styl­ista Franz Ströher zaczął inspirować świat fryz­jer­stwa w roku 1880, poszuku­jemy możli­wości dzie­le­nia się pasją, pobudza­nia ducha kreacji, aby wspól­nie tworzyć wiz­jon­er­ski styl i speł­niać marzenia o pięknie.

Prze­byliśmy długą drogę od kamieni milowych, takich jak: Wella Junior — przenośnego urządzenia do trwałej, Kole­ston Per­fect — pier­wszej farby w kremie do doskon­ałych pro­duk­tów pro­fesjon­al­nych i kolekcji trendów, które ofer­u­jemy dziś salonom na całym świecie. Marze­nie jed­nego pełnego pasji fryz­jera inspiruje dziś ponad 4 mil­iony pro­fesjon­al­istów i znacznie więcej głów z pięknymi włosami na całym świecie.

Tworze­nie nowej ery

Inspiracja jest siłą napę­dową styl­istów, kreaty­wną energią, która ksz­tał­tuje nowe style koloryza­cji
i styl­iza­cji. Wella Pro­fes­sion­als napędza tę pasję przed­staw­ia­jąc co roku nową kolekcję trendów fryz­jer­s­kich: Trend Vision. Poprzez pow­iązany z kolekcją konkurs Trend Vision Award Wella rozwija i pro­muje nowe tal­enty na całym świecie.

Poprzez szkole­nie i wychowanie kole­jnych gen­er­acji fryz­jerów, współpracę z salon­ami i wprowadzanie innowacji Wella rozwija rynek fryz­jer­ski i wynosi pasję do fryz­jer­stwa na nowy poziom.

Zapewnij wło­som pełną blasku przyszłość razem z Wella.

BRILLIANCE

Linia BRILLIANCE marki Wella to seria pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków do pielę­gnacji włosów far­bowanych, która utrzy­muje efekt koloryza­cji i zapew­nia dłu­gotr­wałą ochronę włosów farbowanych.

Seria Wella BRILLIANCE składa się z kos­me­tyków przez­nac­zonych do pielę­gnacji różnych typów włosów farbowanych.Znajdziemy w niej szam­pony, maski i odży­wki regeneru­jące włosy. Spec­jalna tech­nolo­gia Triple-Blend oraz pył dia­men­towy przy­wracają blask i lekkość far­bowanym wło­som spraw­ia­jąc, że wyglą­dają świeżo i są przy­jemne w dotyku.

PRODUKTY WELLA PROFESSIONALS BRILLIANCE dla włosów far­bowanych, cien­kich i nor­mal­nych:

Szam­pon BRILLIANCE, o bardzo lekkiej kon­sys­tencji, nadaje cienkim wło­som niesamow­ity blask i dodaje im wital­ności. Odży­wka naw­ilża włosy far­bowane oraz ułatwia ich rozczesy­wanie. Skuteczną pielę­gnację włosów cien­kich i nor­mal­nych dopeł­nia spec­jalna maska Wella BRILLIANCE, która pomaga utrzy­mać włosy w świet­nej kondy­cji i doskonale regeneruje włosy po zabiegu koloryzacji.

PRODUKTY WELLA PROFESSIONALS BRILLIANCE dla włosów far­bowanych, grubych i trud­nych do ułoże­nia:

Pro­dukty przez­nac­zone do włosów grubych i trud­nych do ułoże­nia, opty­mal­nie naw­ilżają, nadają wło­som połysk, wygładzają je i nadają im delikat­ności. Lekki szam­pon pozostawia przez długi czas przy­jemny zapach i uczu­cie świeżości. Odży­wka skutecznie naw­ilża włosy, ułatwia ich rozczesy­wanie oraz sprawia, że są bardzo miękkie w dotyku i lep­iej się układają. Maska wzmac­nia połysk włosów far­bowanych oraz skutecznie regeneruje włosy po zabiegu koloryzacji.

W skład linii kos­me­tyków Wella Pro­fes­sion­als BRILLIANCE wchodzi także bal­sam do włosów długich, zaw­ier­a­jący wyciąg z orchidei. Jed­wabisty bal­sam bez spłuki­wa­nia wygładza włosy far­bowane i regeneruje je. Jest ide­alny zarówno do włosów nor­mal­nych, jak i grubych..

Color Recharce

Linia regeneracji koloru

WELLA PROFESSIONALS ENRICH

SPECJALNE SKŁADNIKI KOSMETYKÓW LINII BALANCE:

Men­tol – zas­tosowany na głowie pobudza krążenie krwi zwiększając
w ten sposób ilość dostar­c­zonych do cebulek włosa składników odżywczych
Kofeina – na skórze kofeina powoduje pobudze­nie krążenia krwi, dostarczając mieszkom włosowym większą ilość składników odżywczych
Bio­tyna – na skórze powoduje znaczny wzrost zakotwiczenia włosa i dlat­ego bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia wypada­nia włosów
Alan­toina – zmniejsza wrażliwość skóry i łagodzi obo­lałe punkty oraz sty­mu­luje wzrost zdrowych tkanek
Betaina – skład­nik kojący skórę

WELLA Balance

ENRICH to spec­jalna linia pro­fesjon­al­nych pro­duk­tów fryz­jer­s­kich do codzi­en­niej pielę­gnacji włosów zapro­jek­towana przez ekspertów z Domu Wella.

ENRICH to linia 10 kos­me­tyków do codzi­en­nej pielę­gnacji włosów stwor­zona z myślą o trwałej kuracji, odświeże­niu i wzbo­gace­niu włosów nor­mal­nych, cien­kich oraz grubych. Kos­me­tyki naty­ch­mi­ast wygładzają włosy, nadają im połysk oraz objętość.

PRODUKTY SERII WELLA PROFESSIONALS ENRICH:

ENRICH SZAMPON do włosów cien­kich i nor­mal­nych. Lekki szam­pon zaw­ier­a­jący wyciąg z jed­wabiu naty­ch­mi­ast odży­wia włosy, głe­boko je oczyszcza­jąc i nada­jąc obję­tość. Pozostawia włosy pełne witalności.

ENRICH ODŻYWKA do włosów cien­kich i nor­mal­nych. Lekka odży­wka naw­ilża suche włosy, nada­jąc nawet cienkim wło­som poczu­cie wital­ności. Zaw­iera wyciąg z jed­wabiu. Ma przy­jemny oświeża­ja­cych zapach i bardzo łatwo się spłukuje.

ENRICH ODŻYWKA do włosów grubych. Inten­sy­wna odży­wka naw­ilża suche włosy, nada­jąc im naty­ch­mi­as­towe poczu­cie delikat­ności. Zaw­iera wyciąg z jedwabiu.

ENRICH KREM PROSTUJĄCY do włosów grubych. Pomaga pros­tować włosy grube, trudne do ułoże­nia. Kos­me­tyk inten­sy­wnie naw­ilża włosy, nadaje im poczu­cie delikat­ności, wital­ności, połysku oraz zapo­b­iega kędzierza­w­ie­niu się włosów.

ENRICH SPRAY do włosów cien­kich i osłabionych. Dynam­iczny spray wnika do wnętrza włosów i od wewnątrz odży­wia osłabione, cienkie włosy zapew­ni­a­jąc naty­ch­mi­as­towy efekt delikat­ności i wygładzenia. Zaw­iera wyciąg z jedwabiu.

ENRICH BALSAM Inten­sy­wnie naw­ilża­jący bal­sam w sprayu wygładza włosy, nada­jąc im połysk i poczu­cie delikat­ności. Zaw­iera w sobie ekstrat z jed­wabiu dzięki czemu inten­sy­wnie naw­ilża i regeneruje suche włosy.

ENRICH REPAIRING MOUSSE Kre­mowapi­anka poma­ga­jąca odbu­dowywać zniszc­zone włosy. Kos­me­tyk wnika we wło­kno włosa spraw­ia­jąc, że włosy wyglą­dają na lekkie i gład­kie jak jed­wab. Pianka posi­ada przy­jemną w dotyku kon­sys­tencję pozwala­jącą na łatwe i przy­jemne rozprowadzanie po włosach. Sil­nie wygładza fryzurę.

ENRICH PIANKA DO WŁOSÓW KRĘCONYCH pomaga w odbu­dowywa­niu struk­tury krę­conych włosów. Lekka pianka wnika w głąb włosów i dodaje krę­conym wło­som sprężys­tość i wital­ność. Zaw­iera wyciąg z jedwabiu.

 

ENRICH MASKA DO WŁOSÓW GRUBYCH Kre­mowa, inten­sy­wnie naw­ilża­jąca maska do włosów grubych pomaga odbu­dować zniszc­zone włosy. Przy­wraca wło­som zdrowy wygląd, nada­jąc im naty­ch­mi­as­tową delikatność.

ENRICH MASKA DO WŁOSÓW CIENKICH I NORMALNYCH. Sil­nie naw­ilża­jąca maska pomaga odbu­dowywać zniszc­zone włosy. Lekka kon­sys­tencja kos­me­tyku pomaga przy­wró­cić wło­som zdrowy wygląd, nada­jąc nawet cienkim wło­som wital­ność. Zaw­iera wyciąg z jedwabiu.

WELLA PRO­FES­SION­ALS ELEMENTS

Wella Pro­fes­sion­als Ele­ments. Linia pielę­gna­cyjna całkowicie wolna od siar­czanów, parabenów i sztucznych bar­wników. Silikony zostały zastą­pi­one polimerami, które chronią włosy i ułatwiają ich rozczesywanie.

Wella Pro­fes­sion­als Ele­ments to kole­jny krok marki po Kole­ston Per­fect Innosense, far­bie zmniejsza­jącej ryzyko wys­tąpi­enia alergii, w kierunku nat­u­ral­nej innowacji.
Pro­dukty z linii Ele­ments swoje właś­ci­wości ochronne i inten­sy­wnie odbu­dowu­jące zawdz­ięczają opra­cow­anemu przez ekspertów kom­plek­sowi NuTREE. Jego pod­stawą jest ekstrakt z nat­u­ral­nego drewna, który stanowi silny prze­ci­wut­le­ni­acz, poma­ga­jący neu­tral­i­zować wolne rod­niki, dzięki czemu zapo­b­iega zniszczeniom struk­tury włosów. W połącze­niu z pan­tenolem ekstrakt wykazuje dzi­ałanie łagodzące podrażnienia 
i opty­mal­izu­jące naw­ilże­nie, co jest niezwykle korzystne dla kondy­cji włosów i skóry głowy.

 

Maska, która inten­sy­wnie naprawia i przy­wraca praw­idłową struk­turę włosów oraz ich nat­u­ralną siłę.

150 ml – 59 zł (sug­erowana cena w salonach fryzjerskich)
Lekki spray, który pomaga w codzi­en­nej styl­iza­cji i chroni włosy przed nieko­rzyst­nymi zewnętrznymi czynnikami.

150 ml – 57 zł (sug­erowana cena w salonach fryzjerskich)
Odbu­dowu­jąca lekka Odży­wka, która wzmac­nia włókna włosów, poma­ga­jąc zachować ich nat­u­ralną siłę i witalność.

200 ml – 64 zł (sug­erowana cena w salonach fryzjerskich)
Odbu­dowu­jący Szam­pon, który odży­wia włosy i utrzy­muje ich opty­malne naw­ilże­nie od nasady aż po końce.

250 ml – 44 zł (sug­erowana cena w salonach fryzjerskich)
TECH­NOLO­GIA
Kos­me­tyki Wella Pro­fes­sion­als Ele­ments wnikają głęboko do wnętrza włosów, aby naprawić je oraz chronić inte­gralną struk­turę ker­atyny, białka będącego ich głównym budul­cem. Pozbaw­ione ker­atyny włosy stają się słabe i tracą swój nat­u­ralny blask. Pro­dukty z linii Ele­ments wzbo­ga­cone są także o for­mułę EDDS, która zapo­b­iega utle­ni­a­niu i chroni włosy przed utratą kluc­zowych budul­ców. W rezulta­cie kom­plek­sowanego dzi­ała­nia wewnątrz struk­tury włosów oraz na ich powierzchni, stają się one moc­niejsze, gład­sze* i widocznie odży­wione, od nasady aż po końce.
Luk­su­sowe i relak­su­jące doz­nanie potęguje sub­telna kom­pozy­cja zapa­chowa, inspirowana zielonym lasem Ama­zonii – tropikalnym drzewem kapokowym oraz kwiatami bromelii. Nat­u­ralny ekstrakt, będący skład­nikiem linii Wella Pro­fes­sion­als Ele­ments pochodzi wyłącznie ze zrównoważonych źródeł: lasów cer­ty­fikowanych PEFC (Pro­gram for the Endorse­ment of For­est Cer­ti­fi­ca­tion Schemes).