REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest:
  Dotare Nina Dróżdż mieszczący się pod adresem Jasna 24 25-523 Kielce Nip 664 1872027
 2. Program lojalnościowy jest to działanie Organizatora mające na celu nagradzanie lojalności klientów oraz ich aktywności na rzecz promocji usług Organizatora oraz na warunkach określonych w Regulaminie. Zwany również Programem.
 3. Regulamin to niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oferowanym przez Organizatora.
 4. Uczestnikiem programu może być każda osoba lub podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który bierze udział w Programie Lojalnościowym.
 5. Konto Uczestnika jest to indywidualne konto w aplikacji programu, na którym rejestrowane są wszystkie transakcje, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach Programu.
 6. Uczestnik jest to osoba, która przystąpiła do Programu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Stan konta oznacza ilość zgromadzonych przez uczestnika punktów.
 8. Nagrodą jest usługa, produkt lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród oraz na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

Uczestnictwo

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę ustną, pisemną lub elektroniczną.
 2. Uczestnik Programu otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu oraz możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Dodatkowo podczas najbliższej wizyty Uczestnika w siedzibie Organizatora, Organizator ma obowiązek upewnić się, że Uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zarządzać od Organizatora, wykreślenia go z listy uczestników Programu oraz zamknięcie jego Konta Uczestnika.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

Zasady przyznawania punktów

 1. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na indywidualnym Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik jest na bieżąco informowany o zmianach Stanu Konta na swój adres email. Dodatkowo Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, w szczególności jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo, jednakże jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Uczestnika Programu.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

Zasady wymiany punktów na nagrody

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 2 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum na 24 godziny przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
 8. Każdorazowe odebranie nagrody wiąże się z koniecznością wniesienia przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 PLN brutto.

Polityka prywatności

 1. Organizator ma prawo upublicznić otrzymany od Uczestnika Programu komentarz jeśli Uczestnik nie wyraził sprzeciwu takiemu działaniu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu dodania komentarza.
 2. Organizator jest zobowiązany do usunięcia z treści komentarza, który zamierza upublicznić, danych osobowych autora komentarza oraz danych umożliwiających identyfikację innych osób, które nie wyraziły zgody na publikację ich danych osobowych.
 3. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 5. Uczestnik Programu Lojalnościowego wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów, zaproszeń do wystawienia komentarza oraz innych wiadomości ściśle związanych z uczestnictwem w Programie.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Organizatorowi w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms – em). Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 7. Uczestnik ma prawo zarządzać od Organizatora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności zaprzestania wysyłania wiadomości handlowych.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na wskazany na Koncie Uczestnika adres email. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu lub indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.